داوران

نام داور سمت / سازمان
عیسی ابراهیم زاده استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بوچستان، زاهدان، ایران
رضا احمدیان استادیار شهرسازی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران
محمد اسکندری ثانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
اسماعیل آقائی زاده استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
سعیدرضا اکبریان رونیزی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
بهرام ایمانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
سعید امانپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
صادق برزگر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
کاظم برهانی پژوهشگر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
بهار بیشمی استادیار پژوهشکده گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
طاهر پریزادی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
نازنین تبریزی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
زهرا تردست دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
مونا تمیمی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
سید اسحاق جلالیان استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مهدی حسام استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
علی حسینی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
هادی حکیمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمد امین خراسانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباس درودی نیا دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
طاها ربانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
سید عباس رجائی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
حجت اله رحیمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمدرضا رضایی استادیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
محمد رضا رضایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران
مریم روستا استادیار شهرسازی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محمد حسن یزدانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مهدی زنگنه استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
فرزانه ساسانپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمد حسین سرایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
هوشنگ سرور استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
مهدی سعیدی پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
رعنا شیخ بیگلو استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
علی شکور استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
علی شمس الدینی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد سلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
اسماعیل صالحی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
علی اصغر عبدالهی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
حسین غضنفرپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
عطاء غفاری گیلانده دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
یونس غلامی استایار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
خدر فرجی راد استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران
زهره فنی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
صفر قائد رحمتی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
یاسر قلی پور دانشجوی دکتری- دانشگاه زنجان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
ابوالفضل قنبری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
صدیقه کیانی سلمی استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
تاج الدین کرمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
محسن کلانتری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
علی گلی دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
شهربانو گلچوبی دیوا دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
احسان لشگری تفرشی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
صدیقه لطفی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
امید مبارکی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
محمد مبارکی استادیار جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
ابوالفضل مشکینی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسین منصوریان استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
ایوب منوچهری میاندوآب استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
علی موحد دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
حسین نظم فر استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
کیومرث نعیمی پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
عامر نیک پور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
محمد ویسیان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران