داوران

نام داور سمت / سازمان
عیسی ابراهیم زاده استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بوچستان، زاهدان، ایران
محمد اسکندری ثانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
اسماعیل آقائی زاده استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
بهرام ایمانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
سعید امانپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
صادق برزگر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
کاظم برهانی پژوهشگر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
بهار بیشمی استادیار پژوهشکده گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
طاهر پریزادی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
نازنین تبریزی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مونا تمیمی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
سید اسحاق جلالیان استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مهدی حسام استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
علی حسینی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
هادی حکیمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمد امین خراسانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباس درودی نیا دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
طاها ربانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
سید عباس رجائی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
محمدرضا رضایی استادیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
محمد رضا رضایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران
مهدی زنگنه استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
محمد حسین سرایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
هوشنگ سرور استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
مهدی سعیدی پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
رعنا شیخ بیگلو استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
علی شمس الدینی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد سلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
اسماعیل صالحی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
علی اصغر عبدالهی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
حسین غضنفرپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
خدر فرجی راد استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران
زهره فنی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
صفر قائد رحمتی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ابوالفضل قنبری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
تاج الدین کرمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
محسن کلانتری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
احسان لشگری تفرشی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
صدیقه لطفی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
امید مبارکی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
ابوالفضل مشکینی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسین منصوریان استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
ایوب منوچهری میاندوآب استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
علی موحد دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
میرنجف موسوی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه
حسین نظم فر دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
کیومرث نعیمی گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
عامر نیک پور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
محمد ویسیان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران