داوران

نام داور سمت / سازمان
اسماعیل آقائی زاده استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
عیسی ابراهیم زاده استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بوچستان، زاهدان، ایران
رضا احمدیان استادیار شهرسازی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران
محمد اسکندری ثانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
سعیدرضا اکبریان رونیزی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
بهرام ایمانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
صادق برزگر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
کاظم برهانی پژوهشگر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
بهار بیشمی استادیار پژوهشکده گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
طاهر پریزادی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
نازنین تبریزی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
زهرا تردست دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
مونا تمیمی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
سید اسحاق جلالیان استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حسین حاتمی نژاد دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
کیومرث حبیبی دانشیار شهرسازی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
میترا حبیبی گروه شهرسازی- دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه هنر- تهران - ایران
مهدی حسام استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
سعید حسین آبادی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائنات، ایران
علی حسینی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
هادی حکیمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمد امین خراسانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباس درودی نیا دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
طاها ربانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
سید عباس رجائی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
حجت اله رحیمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حمید رضا رخشانی نسب استادیار جغرافیاو برنامه ریزی شهری
پژمان رضایی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمد رضا رضایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمدرضا رضایی استادیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
مریم روستا استادیار شهرسازی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
بهادر زمانی دانشیار طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
مهدی زنگنه استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
سعید زنگنه شهرکی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرزانه ساسانپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
علی اکبر سالاری پور استادیار شهرسازی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
محمد حسین سرایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
هوشنگ سرور استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
مهدی سعیدی پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
محسن شاطریان دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
احمد شاهیوندی استادیار شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
علی شکور استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
علی شمس الدینی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد سلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
رعنا شیخ بیگلو استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
اسماعیل صالحی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
علی اصغر عبدالهی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
حسین غضنفرپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
عطاء غفاری گیلانده دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
یونس غلامی استایار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
خدر فرجی راد استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران
زهره فنی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
صفر قائد رحمتی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمود قلعه نویی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان
یاسر قلی پور دانشجوی دکتری- دانشگاه زنجان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
ابوالفضل قنبری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
تاج الدین کرمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محسن کلانتری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
موسی کمانرودی کجوری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
لیلا کوکبی استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
اکبر کیانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل، زابل، ایران
صدیقه کیانی سلمی استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
شهربانو گلچوبی دیوا دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی گلی دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
منیژه لاله پور هیات علمی دانشگاه مراغه
احسان لشگری تفرشی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
صدیقه لطفی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
امید مبارکی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
محمد مبارکی استادیار جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
ابوالفضل مشکینی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسین منصوریان استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
ایوب منوچهری میاندوآب استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
حافظ مهدنژاد گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران
علی موحد دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
حسین نظم فر استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
کیومرث نعیمی پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
عامر نیک پور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
محمد ویسیان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران
محمد حسن یزدانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
حسین یغفوری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان،ایران