اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابوالفضل مشکینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

abolfazl.meshkiniatgmail.com

سردبیر

دکتر اصغر نظریان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

as_nazarianatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عیسی ابراهیم زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

iazhatgep.usb.ac.ir
05431136790

دکتر سیمین تولایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

tavallaiattmu.ac.ir

دکتر حسین حاتمی نژاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

hataminejadatut.ac.ir

دکتر مجتبی رفیعیان

دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

rafiei_matmodares.ac.ir

دکتر محمد حسین سرائی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

msaraeiatyazd.ac.ir

دکتر مسعود صفایی پور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

safaee_patscu.ac.ir

دکتر صدیقه لطفی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

s.lotfiatumz.ac.ir

دکتر علی موحد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

movahedatkhu.ac.ir

دکتر جعفر میرکتولی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان

g_katuoliatyahoo.com

دکتر حمیدرضا وارثی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

h.varesiatgeo.ui.ac.ir

ویراستار انگلیسی

پریسا بیکی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

pbeiki917atgmail.com

کارشناس نشریه

زهرا تردست

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ztardast.52atgmail.com