تبیین کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر قاین)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه جغرافیا دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا دانشگاه تهران

10.22034/jsc.2020.195619.1074

چکیده

مسکن به‌عنوان نیاز اولیه بشر و تأمین‌کننده حس رضایتمندی او، نقشی اساسی در بهبود کیفیت زندگی بازی می‌کند.از‌این‌رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر شهر قاین است. در این تحقیق، کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر شهر قاین در ارتباط با عوامل اقتصادی، امنیت، اوقات فراغت، رضایت‌از‌مسکن، سلامت‌و‌آسایش، محیطی، مدیریتی، و مشارکت بررسی شده است. رویکرد کلی پژوهش، از نوع پژوهش های کمی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها، مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. به‌منظور توزیع پرسشنامه، نمونه‌ای به تعداد 250 نفر مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها، با استفاده از شاخص های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شده است. به‌‌طور کلی نتایج نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، امنیت، اوقات فراغت، رضایت‌از‌مسکن، سلامت‌و‌آسایش، محیطی، مدیریتی، و مشارکت بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر شهر قاین، تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها