دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-150 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. تبیین اثرات عوامل فرهنگی- اجتماعی بر دستیابی به الگوی شهر سالم در بهبهان

10.22034/jsc.2020.197267.1092

مهری اذانی؛ احمد خادم الحسینی؛ الهه کنارکوهی؛ حمید صابری


علمی - پژوهشی مستقل

2. بررسی تحلیلی وضعیت مولفه های مدیریت دانش در شهرداری های شهر یزد

10.22034/jsc.2020.225987.1224

محمد رضا رضایی؛ سمیه احمدی نژاد؛ محمدحسین سرایی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

4. بررسی و تحلیل تطبیقی اثرات شاخص‌های پایداری محلات شهر جدید رودیان

10.22034/jsc.2020.237816.1274

روح الله عرب عامری؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی


5. ارزیابی مولفه های موثر بر میزان شادی شهروندان در فضاهای عمومی شهر تبریز

10.22034/jsc.2020.235573.1260

آرش ثقفی اصل؛ سئودا محمدی دلبند؛ داریوش ستارزاده؛ مهسا فرامرزی اصل


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 1-160 پاییز 1399، صفحه 1-150 تابستان 1399، صفحه 1-123 بهار 1399، صفحه 1-150