دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-150 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. ارزیابی و تحلیل ترجیحات معیارهای سرزندگی شهری در خیابان ولیعصر تهران

صفحه 1-18

10.22034/jsc.2020.225505.1223

فرخ طهماسبی؛ حسین نظم فر؛ ابوالفضل قنبری؛ حسن رضایی‌نیا


علمی - پژوهشی مستقل

2. تحلیل تاب‌آوری اجتماعی بر اساس شاخص‌های سرمایه اجتماعی در شهر تهران

صفحه 19-39

10.22034/jsc.2020.218514.1192

علی حسینی؛ هاجر یدالله نیا؛ منصوره محمدی؛ سعید شکاری


6. تحلیل فضایی کانون های جرم خیز در بافت کالبدی شهر پاکدشت

10.22034/jsc.2020.187370.1019

محسن کلانتری؛ وحید عباسی فلاح؛ یعقوب ابدالی؛ مهدی احساسی خواه


علمی - پژوهشی مستقل

8. تبیین راهبردهای افزایش تاب آوری کالبدی در برابر سیلاب (نمونه موردی : رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن)

10.22034/jsc.2019.186626.1014

کرامت اله زیاری؛ مرضیه ابراهیمی پور؛ محمدرضا پورجعفر؛ اسماعیل صالحی