دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-130 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

2. ارزیابی سطح پایداری اجتماعی در بافت‌های تاریخی شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل

صفحه 19-36

جواد جوان مجیدی؛ محمد مسعود؛ قاسم مطلبی


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

8. تبیین الگوی مطلوب شهر خلاق برای کلان‌شهر تهران

صفحه 123-137

سعید زنگنه شهرکی؛ باقر فتوحی مهربانی