ارزیابی زندگی شبانه ی شهری در خیابان کمال اسماعیل اصفهان با تاکید بر اقتصاد شبانه

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

2 گروه شهرسازی، دانشکده عماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد یزد

10.22034/jsc.2020.211528.1165

چکیده

تغییرات عمده‌ در ساختار و سبک زندگی روزمره در دهه‌های اخیر، مانند تغییر در زمان کار، اوقات فراغت، توجه به زندگی درون شهری و اضطرار زمانی باعث ایجاد مفهوم زندگی شبانه و شهرهای بیست‌ و ‌چهار ساعته گشته است. مفهوم زندگی شبانه دارای معیارهای متنوع و در هم تنیده‌ی بسیاری است. رویکرد اصلی این مقاله توجه به معیار اقتصاد شبانه، به عنوان یکی از مهمترین معیارها و ستون فقرات مفهوم زندگی شبانه شهری می‌باشد. این نوشتار ضمن بررسی آرای نظریه‌پردازان مختلف در باب مفهوم زندگی شبانه در فضای شهری، اهداف آن و اهمیت معیار اقتصاد شبانه، به تدوین مجموعه‌ای از شاخص‌ها‌ پرداخته تا بتواند فاصله‌ی وضع موجود را با وضعیت آرمانی مورد سنجش قرار داده، میزان موفقیت مفهوم زندگی شبانه را در راستای معیار اقتصاد شبانه اندازه‌گیری نماید. برای دستیابی به این هدف، بخشی از خیابان کمال اسماعیل اصفهان به صورت مورد پژوهی و با استفاده از روش ترکیبی و بهره‌گیری توامان از روش‌های کمّی و کیفی، جهت درک همه جانبه‌ی موضوعات، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی‌ها بر روی نمونه‌ی مورد مطالعه نشان داد که فقدان مکان-های سوم، کم بودن زمان فعالیت کاربری‌های مستقر، ضعف در انعطاف‌پذیری پلاک‌ها، جداره‌ی غیر فعال و خسته‌کننده، تراوش اندک کاربری‌ها در محدوده‌ای بسیار ناچیز و هم‌چنین عدم روشنایی مناسب سبب کاهش کیفیت معیار اقتصاد شبانه، با وجود همه‌ی پتانسیل‌ها، و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی شبانه‌ی شهری شده است.

کلیدواژه‌ها