بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • برزگر، صادق [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • بندر آباد، علیرضا [1] استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • بنی اسد، طیبه [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • بهارستانی، شیوا [1] دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • بهزادفر، مصطفی [1] استاد، دانشکده شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • بیکی، پریسا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • بیگدلی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • بیگلری، معصومه [1] کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

پ

 • پروزن، ادریس [1] دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران
 • پریزادی، طاهر [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • پریزادی، طاهر [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • پوراحمد، احمد [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پوراحمد، احمد [2] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران. تهران، ایران
 • پورجعفر، محمدرضا [1] استاد، گروه معماری وبرنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پورحسینی، مهدیه [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ت

ج

ح

خ

د

 • درانی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • درودی نیا، عباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دویران، اسماعیل [1] عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

ذ

 • ذوقی، محمود [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ر

ز

 • زارعی، مهلا [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زندمقدم، محمدرضا [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران
 • زنگنه، مهدی [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • زنگنه شهرکی، سعید [3] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زیاری، کرامت اله [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زیاری، کرامت اله [1] استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زیاری، یوسفعلی [1] دانشیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

س

ش

 • شاطریان، محسن [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • شاطریان، محسن [1] دانشیار اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • شجاری، مرتضی [1] دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شریف زاده اقدم، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • شریفی، امیر [1] دانشجوی دوره دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه شهید بهشتی
 • شریفی، عبدالنبی [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • شکاری، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شمس، مجید [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ، ملایر، ایران
 • شمس الدینی، علی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد سلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
 • شیخی، عبدالله [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ص

 • صالحی، اسماعیل [1] دانشیار، گروه آموزشی برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده مهندسی محیط زیست، پردیس فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صالحی، اسماعیل [2] دانشیار مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
 • صداقت کیش، مرضیه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صدیق، محمد [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • صرامی، حسین [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صفایی پور، مسعود [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • صفایی رینه، مصطفی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صمدی، علی [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

ط

 • طالشی انبوهی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • طهماسبی، فرخ [1] دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه جغرافیا. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ع

 • عابدینی، اصغر [1] استادیار گروه شهرسازی دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایران
 • عبادی، مریم [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • عباسی، زهرا [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • عباسی فلاح، وحید [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • عبدالهی، علی اصغر [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • عظیمی، سپیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • علی اکبری، اسماعیل [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

غ

 • غضنفرپور، حسین [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • غیور، حسنعلی [1] استاد هیدروژئولوژی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ف

 • فتوحی مهربانی، باقر [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فرجی راد، خدر [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران
 • فرهادی، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فریادی، شهرزاد [1] دانشیار گروه برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فصیحی، حبیب اله [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • فنی، زهره [1] دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
 • فنی، زهره [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ق

 • قدمی، مصطفی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • قربانی، رامین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قربانی، ساره [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قربانی، علیرضا [1] استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • قنبری، ابوالفضل [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
 • قنبری، محمد [1] دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قیصری، حدیثه [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

ک

گ

 • گرجی، مهشید [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف آباد، ایران
 • گلچوبی دیوا، شهربانو [1] دانشجوی دکتری محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گودرزی، غزاله [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

ل

 • لطفی، صدیقه [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
 • لطفی، صدیقه [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

م

ن

و

ه

ی

 • یاراحمدی، منصوره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • یدالله نیا، هاجر [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • یعقوبی، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران