شناسایی عوامل پیشران در آینده پژوهی نظام برنامه ریزی مسکن ایران مطالعه موردی: شهرتهران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی ، دانشکده هنر ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران

3 گروه شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jsc.2023.403067.1713

چکیده

مسئله مسکن و آینده‌نگری در این زمینه در شهر تهران، به واسطه عواملی همچون تمرکز امکانات و خدمات، برخورداری از نقش‌های متنوع سیاسی و اداری، برخورداری از انواع فرصت‌های شغلی و... نسبت به سایر شهرها از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا در این پژوهش عوامل و نیروهای پیشران در نظام برنامه‌ریزی مسکن با رویکرد آینده پژوهی مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت. براساس مطالعات انجام شده تعداد 30 عامل انتخاب شد. در ادامه دو پرسشنامه محقق ساخته طراحی و در اختیار کارشناسان مربوطه قرار گرفت.. پرسشنامه در قالب رویکرد سیستمی به تأثیرات متقابل عوامل بر روی یکدیگر اختصاص داشت و در محیط نرم افزار mic mac، نتایج مورد تحلیل قرار گرفت. در این فرایند تعداد 50 نفر از کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی مسکن در تکمیل پرسشنامه ها همکاری کردند. در تحلیل یافته‌های پژوهش برای شناسایی عوامل پیشران در نظام برنامه ریزی مسکن شهر تهران، از مدل سیستمی (تحلیل اثرات متقابل) استفاده شد. براساس نتایج تحلیل اثرات متقابل نشان داد که هشت عامل (وضعیت عرضه و تقاضا، حاشیه نشینی، تحریم های بین المللی، مهاجرت، ، تسهیلات بانکی، حجم نقدینگی، ثبات مدیریت شهری و ضوابط و مقررات ساختمان) به عنوان عوامل کلیدی در نظام برنامه ریزی مسکن در شهر تهران نقش دارند.

کلیدواژه‌ها