تحلیل فضایی تحقق اندیشه حق به شهر در شهرهای کوچک (مورد پژوهی: ‌شهرهای غرب استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22034/jsc.2023.375853.1671

چکیده

این تحقیق به لحاظ اهداف، جزو تحقیقات کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات شامل روش های کتابخانه ای(اسنادی) و میدانی مشتمل بر پرسشنامه و مشاهدات میدانی است. جامعه آماری در این پژوهش را شهروندان سه شهر مورد مطالعه و متخصصان شهری تشکیل می دهند. با توجه به حجم جمعیت سه شهر که بر اساس آمار سرشماری سال 1395 معادل 7240 نفر (مشتمل بر بلده 970 نفر، کجور 3120 نفر و پول 3150 نفر) بوده است که بر مبنای فرمول کوکران به انتخاب 365 نمونه مبادرت شده است و به روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده میان شهروندان توزیع و گردآوری گردیده است. ضمن اینکه تحلیل داده‌ها در قالب آزمون های فریدمن و t تک نمونه ای در بستر نـرم افزار spss صورت پذیرفته و در راستای ترسیم نقشه نیز از Arc GIS و Arc Map اسـتفاده شـده اسـت . پس از بررسی وضعیت تمامی ابعاد تحقق حق به شهر در خام شهرهای غرب استان مازندران از طریق آزمون T تک نمونه ای به این نتیجه رسیده می شود که تمامی ابعاد تحقق حق به شهر (شامل ابعاد اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و کالبدی- زیستی) در خام شهرهای غرب استان مازندران (شامل شهرهای کجور، بلده و پول) در وضعیت نامناسبی قرار دارند. ضمن اینکه رتبه بندی خام شهرهای غرب استان مازندران از طریق آزمون فریدمن نشان می دهد که با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کوچکتر از 0.05 (برابر 0.001) است که در بعد اجتماعی-فرهنگی شهر بلده با رتبه میانگین 2.14 بالاترین رتبه، در بعد اقتصادی شهر کجور با رتبه میانگین 2.34 بالاترین رتبه را در میان خام شهرهای غرب استان مازندران داشته و همچنین در بعد کالبدی- زیستی، با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون بیشتر از 0.05 (برابر 0.302) است شهرهای کجور، بلده و پول با وجود اینکه رتبه میانگین متفاوتی دارند،

کلیدواژه‌ها