کلیدواژه‌ها = سامان‌دهی مکانی و فضایی فعالیت‌ها
ارزیابی کیفی مکان گزینی مراکز درمانی مطالعه موردی: درمانگاه‌های شهر بم

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 33-49

10.22034/jsc.2020.220207.1197

حمید رضا رخشانی نسب؛ سید علی حسینی؛ محمد کوشائی