بازشناسی مؤلفه‌های شکل دهنده سرزندگی خیابان به مثابه ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک (مورد مطالعه: خیابان شهید چمران شیراز)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/jsc.2020.186810.1016

چکیده

سرزندگی یکی از مؤلفه های اصلی تأمین کننده کیفیت مطلوب فضای شهری است. محیط های شهری سرزنده، زمینه ساز ایجاد و افزایش سرمایه های اجتماعی می باشند. از آنجا که امروزه شاهد تنزل سرزندگی در عرصه های عمومی و متعاقباً کاهش حضور داوطلبانه مردم در فضاهای شهری هستیم، ضروری به نظر می رسد که در پی ساخت محیط های شهری سرزنده تر باشیم. هدف پژوهش، بازشناسی مؤلفه های مؤثر بر سرزندگی خیابان شهید چمران شیراز به مثابه یک فضای شهری کوچک می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توصیفی-تبیینی و از لحاظ کاربست نتایج، کاربردی و از لحاظ روش، روش‌شناسی کمی و از نوع روش همبستگی زیر بخش تحلیل عاملی می‌باشد. در این تحقیق در ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و مؤلفه های مؤثر در سرزندگی خیابان های شهری مورد شناسایی قرار گرفته و در غالب مدل کلی تبیین شد. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه و نرم افزار AMOS به بررسی مدل ارائه شده در خیابان شهید چمران شهر شیراز پرداخته شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر و بررسی مدل ارائه‌شده می‌توان بیان کرد مؤلفه‌های مؤثر بر سرزندگی خیابان‌های شهری در 4 دسته قابل دسته بندی بوده که شامل مؤلفه‌ی کالبدی_عملکردی، مؤلفه‌ی زیباشناختی، مؤلفه‌ی زیست‌محیطی و مؤلفه فرهنگی و اجتماعی می‌باشد. نتایج حاصل از بررسی مدل در خیابان شهید چمران شهر شیراز نشان داد، ارتباط معناداری بین مؤلفه‌های پژوهش و معیارهای آن‌ها و همچنین ارتباط معنی‌داری بین مؤلفه‌های پژوهش برقرار است. همچنین نتایج نشان می‌دهد، بیشترین وزن استاندارد مربوط به ارتباط بین متغیرهای زیباشناختی و کالبدی-عملکردی می‌باشد که بیان‌کننده همبستگی بالای این دو متغیراست. بطور کلی می‌توان بیان کرد این مدل دارای برازش خوبی برای خیابان چمران شهر شیراز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها