دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-128 

علمی - پژوهشی

6. ظرفیت سنجی فرم محلات بر اساس الگوی شهر فشرده مطالعه موردی: شهر بابلسر

صفحه 79-95

10.22034/jsc.2018.88231

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 1-130 پاییز 1397، صفحه 1-128 تابستان 1397، صفحه 1-128 بهار 1397، صفحه 1-128