دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-128 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

3. سنجش شاخص‌های توسعه پایدار در جهت شکل‌گیری توسعه پایدار محله‌ای در شهر مهاباد

صفحه 27-40

10.22034/jsc.2018.87479

ادریس پروزن؛ زینب کرکه آبادی؛ عباس ارغان


7. بررسی وضعیت مسکن پایدار شهری در ناحیه 1 منطقه 9 تهران

صفحه 91-105

10.22034/jsc.2018.87372

سید عباس رجائی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ سارا الله قلی پور


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن 1397، صفحه 1-130 آبان 1397، صفحه 1-128 مرداد 1397، صفحه 1-128 اردیبهشت 1397، صفحه 1-128