دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-128 

علمی - پژوهشی مستقل

1. تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: شهر مراغه

صفحه 1-16

میرنجف موسوی؛ حسن آهار؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ حدیثه قیصری


8. ارزیابی حکمروایی خوب در پایداری محله‌های شهری پیرانشهر

صفحه 109-128

ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبدالله شیخی؛ محمد اجزاء شکوهی