کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تحلیل عوامل کلیدی کاهش کیفیت زندگی در پیرامون مناطق تجاری مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران

دوره 3، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 17-30

10.22034/jsc.2020.234851.1255

زهرا اسدی پیمان؛ جمیله توکلی نیا؛ محمدتقی رضویان؛ مرتضی قورچی


تبیین کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر مطالعه موردی: شهر قاین

دوره 3، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 31-45

10.22034/jsc.2020.195619.1074

مهدی مودودی ارخودی؛ زهرا محمدی


سنجش و ارزیابی زیست پذیری محلات شهری مطالعه موردی: منطقه 15 کلان‌شهر تهران

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 41-58

10.22034/jsc.2019.195019.1073

زهرا سالاری مقدم؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد