نویسنده = امیر محمد صالح آبادی
سنجش عدالت توزیعی پارک‌های شهری بر اساس میزان خدمات‌دهی به شهروندان مطالعه موردی: منطقه ۱ تهران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 111-127

10.22034/jsc.2022.303457.1541

امیر محمد صالح آبادی؛ سید هادی قدوسی فر؛ علی محمد پور