دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مرداد 1401 

مقاله مستخرج از پایان نامه

تحلیل پراکنده رویی شهرسیرجان ورشدآینده آن با استفاده از داده های سنجش از دور

10.22034/jsc.2021.294254.1507

حسین غضنفرپور؛ محسن پورخسروانی؛ سارا بشتام


شماره‌های پیشین نشریه

آبان 1401، صفحه 1-150 مرداد 1401 اردیبهشت 1401، صفحه 1-150