دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-145 

علمی - پژوهشی

6. ارزیابی محله پایدار شهری با ساختمان‌های صفر انرژی در محله ولی‌عصر تبریز

صفحه 91-106

10.22034/jsc.2021.259714.1364

علیرضا اصغری؛ حسن ابراهیمی اصل؛ آیدا ملکی گاوگانی؛ حسن ستاری ساربانقلی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

7. تبیین عوامل مؤثر بر میزان زیست پذیری شهری مطالعه موردی: شهر ایلام

صفحه 107-124

10.22034/jsc.2020.197800.1100

روح الله رستمی؛ سید یعقوب موسوی؛ بهرام قدیمی؛ خلیل میرزایی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1400، صفحه 1-150 پاییز 1400، صفحه 1-150 تابستان 1400، صفحه 1-145 بهار 1400، صفحه 1-139