نویسنده = سهیلا حمیدزاده خیاوی
تحلیل فضایی الگوی زیست پذیری کلان‌شهر تبریز

دوره 4، شماره 3، آبان 1400، صفحه 81-98

10.22034/jsc.2021.260866.1374

مرضیه شمالی؛ جواد حاجی علیزاده؛ سهیلا حمیدزاده خیاوی؛ حسین نظم فر