تحلیل ظرفیت نهادی مدیریت محلی جهت حکمروایی خوب زمین شهری در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jsc.2021.270240.1403

چکیده

دسترسی به زمین برای رفع نیازهای زیستی و سکونتی انسانها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع امروزی محسوب می‌گردد. دسترسی که باید مطمئن، پایدار و متضمن حفظ منابع موجود برای نسلهای اینده باشد. چنین پایداری در مصرف اراضی کشورهای درحال‌توسعه کمی کمرنگ‌تر دیده می‌شود. سیستم مدیریت اراضی در ایران به‌عنوان کشوری درحال‌توسعه ناپایدار و متضرر از مدیریت متمرکز و تصمیم گیری غیر مشارکتی و فاقد ظرفیت نهادی در سطح محلی می‌باشد. این شرایط پیامدهای نامطلوبی بر شوراها و شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی مسئول در مدیریت اراضی شهری دارد. ایجاد و توسعه ظرفیت‌های مناسب در سطح محلی، نه تنها نهادهای را به سمت پویایی بیشتر در مدیریت زمین شهری سوق می دهد، بلکه توانمندی آنها را برای تحقق حاکمیت خوب زمین در سطح محلی ارتقا می‌دهد. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا ظرفیت‌های نهادی را شناسایی و پیشنهاد کند که شوراها و شهرداری‌ها بتوانند به کمک آنها توانمندی‌های خود را برای تحقق حکمروایی خوب زمین در سطح محلی افزایش دهند. این تحقیق ماهیتاً کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است، ابزار گرداوری داده‌های پژوهش مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد و برای سنجش آماری متغیرها از مدل اسپیرمن، رگرسیون خطی و مدل تحلیل مسیر استفاده گشت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نهادهای محلی نیازمند ایجاد و توسعه‌ی ظرفیتهای نهادی و ب تبع آن ارتقای توانایی‌های خود در حوزه‌های مالیات، ثبت اسناد و املاک و بروزرسانی بانکهای اطلاعاتی خود هستند.

کلیدواژه‌ها