ارزیابی کارکرد کافه ها در باز تولید فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر دزفول

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه سمنان

2 استادیار جامعه شناسی اقتصادی و توسعه موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، تهران، ایران

3 استادیار ارتباطات ، دانشگاه سمنان

4 استادیار مردم شناسی، دانشگاه سمنان

10.22034/jsc.2020.245671.1306

چکیده

مکانهای سوم، مکانهای عمومی و جذابی هستند که زندگی غیررسمی شهروندان در آنها شکل میگیرد و از این رو به پویایی فضای شهری که بستر حضور این مکانها هستند، کمک میکنند. یکی از فضاهای شهری که امروزه امر روزمرگی در آن بسیار پررنگ می‌باشد کافه‌ها می-باشند. از این‌رو در پژوهش حاضر سعی گردیده است پژوهش حاضر در حیطه پژوهش‌های کیفی قرار دارد که با استفاده از روش تگرند تئوری به ارزیابی کارکرد کافه ها در باز تولید فضاهای شهری میپردازد. با روش گرند تئوری مفاهیم، متغیرها و مقولات که در شکل‌گیری باز تولید فضاهای شهری موثرند، مورد بررسی قرار گیرند. در این پژوهش روش گرند تئوری با جمع آوری و تحلیل داده‌ها با کد گذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است. و از انمونه گیری نظری تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است. حجم نمونه طبق قاعده اشباع مشخص شده. ضمن آنکه حداقل با 40 نفر مصاحبه انجام شد و تعداد 210 مفهوم شناسایی گردید. نتایج نشان می دهد که 5 عامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روانی در شکل گیری امر روزمره موثرند. بهر مندی از کافه ها و مصرف آن به عنوان یکی از فضاهای شهری دارای 14 مقوله اشتغال‌زایی، جامع‌نگری نیازها و زیرساخت‌ها، تجربه اندوزی، گرایش به مدرنیسم، شکل گیری حس تعلق اجتماعی، ارزشمند بودن فضای حاکم بر کافه، معرفی معماری مدرن، ارائه عادت واره‌ها و ذائقه‌های جدید، اوقات فراغت، رفع تنش‌های فکری و روانی، هویت پنداری فردی و ملی، قانون‌گریزی، عرفی شدن و تشکیل سوژه‌های سیاسی است.

کلیدواژه‌ها