بررسی و تحلیل تطبیقی اثرات شاخص‌های پایداری محلات شهر جدید رودیان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری ،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان، ایران

10.22034/jsc.2020.237816.1274

چکیده

توسعه شهرهای کوچک همواره به‌عنوان یکی از سیاست‌های عمده در امر برنامه‌ریزی کشور‌های درحال‌توسعه بوده است. تحلیل شاخص‌های پایداری محلات شهری برای برنامه‌ریزان شهری امری مهم تلقی می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر سنجش و تحلیل سطح پایداری کالبدی، اقتصادی، زیستی، اجتماعی و امنیتی محلات شهری می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی افراد ساکن در شهر رودیان، در سال 1395 بود که از بین آن‌ها 359 نفر از افراد به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند حجم نمونه بر اساس روش نمونه‌گیری کوکران صورت گرفت که برای هر محله 35 پرسشنامه مشخص گردید. برای تکمیل پرسشنامه از روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌بندی‌شده استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق با استناد به کتاب‌ها و مقالات علمی، شاخص‌های پایداری مؤثر بر جوامع محلی استخراج گردید، سپس نظرات مردم از طریق پرسشنامه به دست آمد و مورداستفاده قرار گرفت. در این پژوهش 359 پرسشنامه به‌صورت تصادفی طبقه‌بندی‌شده میان خانوار ساکن در شهر رودیان توزیع گردید، و بر اساس نظرات مردمی تحلیل بر داده‌ها انجام گرفت در ادامه به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‎های حاصل از عملیات میدانی از آزمون‌ آماری t تک نمونه‌ای برای سنجش وضعیت پایداری، از تحلیل واریانس برای مقایسه گویه‌ها در قالب نرم‌افزار SPSS و از مدل‌های تصمیم‌گیری ترکیبیWASPAS جهت رتبه‌بندی استفاده‌شده است. با توجه به یافته‌های پژوهش ازلحاظ پایداری محلات درمجموع محله‌ی سر قنات نسبت به سایر محله‌ها در بهترین وضعیت قرار دارد. پس‌ازآن محله ده بالا قرار دارد. محله‌های ساغر کرمی و محله ده پایین در رتبه‌های بعدی ازنظر پایداری محلی قرارگرفته‌اند. نتیجه اینکه در کل شهر رودیان ازلحاظ سطح پایداری محلی در حد نسبتاً پایینی قرار دارد و علاوه بر این نابرابری نسبی در سطح پایداری محله‌ای در شهر رودیان مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها