بررسی تحلیلی وضعیت مولفه های مدیریت دانش در شهرداری های شهر یزد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه یزد

3 دانشگاه یزد

10.22034/jsc.2020.225987.1224

چکیده

مدیریت دانش یکی از حیاتی‌ترین عوامل بهبود عملکرد کارکنان، موفقیت یا شکست مدیران و مزیت رقابتی سازمان‌ها در هزاره سوم توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی وضعیت مولفه‌های مدیریت دانش در شهرداری‌های شهر یزد است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات «کاربردی» است و باتوجه به ماهیت موضوع و مؤلفه‌های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن مجموعه‌ای از روش‌های «توصیفی – تحلیلی و همبستگی » است. جمع‌آوری اطلاعات و داده ها به دو صورت« اسنادی و پیمایشی(پرسش‌نامه)» انجام پذیرفته است. مدیران، معاونین و کارشناسان شهرداری‌های شهر یزد (287 نفر) جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند، تعداد حجم نمونه 102 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS با مطالعات مقدماتی برای حجم30 نمونه محاسبه شده و مقدار آلفا برای پرسشنامه مدیریت‌دانش برابر با 964/0 بدست آمده است و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رویکرد آماری مدلسازی معادله‌های ساختاری (SEM) و آزمون تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شده است نتایج مدلسازی معادلات ساختاری حاکی از آن است که ضرایب رگرسیونی ساختار سازمانی، زیرساخت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی نسب به سایر زیرمولفه‌ها بالاتر است. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که دو مولفه فرهنگ سازمانی و مکانیسم و فرآیند که از عوامل موثر بر مدیریت دانش در همه شهرداری‌های شهر یزد در سطح 05/0 معنادار می‌باشند. نتایج آزمون دانکن نشان داد که شهرداری‌های مناطق (1، 2، 3 و 4) به لحاظ مدیریت دانش دارای کمترین میانگین رتبه‌ای دارند همچنین شهرداری‌های منطقه قدیم و منطقه جدید دارای میانگین رتبه‌ای بالاتری هستند. نتایج آزمون تی تک‌نمونه‌ای نشان داد که وضعیت مدیریت دانش در همه شهرداری‌های شهر یزد پایین‌تر از حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها