تبیین اثرات عوامل فرهنگی- اجتماعی بر دستیابی به الگوی شهر سالم در بهبهان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22034/jsc.2020.197267.1092

چکیده

چکیده
امروزه شهرنشینی گسترده و سریع موجب شده که شهرها با مسائل و مشکلات زیادی مواجه گردند که سلامت افراد به مخاطره افتاده و موجب مطرح شدن بحث سلامت در مجامع عمومی و ارائه ی راهکارهایی در جهت حل معضلات شهرنشینی سریع گردیده، یکی از این راهکارها اجرای پروژه شهر سالم است و با توجه به اهمیت عوامل فرهنگی-اجتماعی در مطالعه شهرها، این پژوهش با هدف تبیین نقش عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر دستیابی به الگوی شهر سالم در شهر بهبهان انجام گردیده، این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری شهروندان بالای 15 سال و تعداد 400 پرسشنامه توزیع گردید، همچنین برای سنجش تاثیر نقش عوامل فرهنگی-اجتماعی در شهرسالم از نرم افزار SPSS و SMART PLS استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از توصیف متغیرهای عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و شهر سالم بترتیب با میانگین 15/3، 33/2 و 18/2 ،نشان دهنده ی این است که شهر بهبهان یک شهر سالم نیست. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل PLS در حالت نمایش آماره t نشان داد که قدر مطلق آماره t برای تاثیر عوامل اجتماعی و نقش آنها در شاخص های شهر سالم 611/3 و برای عوامل فرهنگی 595/3 بدست آمده (ضریب t بزرگتر از 96/1) و همچنین ضرایب مسیر برای عوامل اجتماعی 217/0 و برای عوامل فرهنگی 204/0 بدست آمده فرضیات تحقیق تایید و عوامل فرهنگی و اجتماعی دارای رابطه معنادار و تاثیر گذاری بر دستیابی شهر سالم در بهبهان دارند.

کلیدواژه‌ها