کلیدواژه‌ها = سیرجان
تحلیل پراکنده رویی شهرسیرجان ورشدآینده آن با استفاده از داده های سنجش از دور

دوره 5، شماره 2، مرداد 1401

10.22034/jsc.2021.294254.1507

حسین غضنفرپور؛ محسن پورخسروانی؛ سارا بشتام