نویسنده = محمد سلیمانی
بررسی تأثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی مطالعه موردی: شهر همدان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 109-122

10.22034/jsc.2019.92853

صدیقه لطفی؛ عامر نیک پور؛ محمد سلیمانی