بررسی عوامل موثر بر امنیت زنان در بافت فرسوده محله طرشت

نوع مقاله: مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز ، تهران ، ایران

2 جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، تهران ، ایران

3 جغرافیا ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

10.22034/jsc.2019.190513.1044

چکیده

در حال حاضر ، بافت فرسوده شهری و چالش های آن ، تبدیل به یکی از مسائل اساسی کشورها شده است . یکی از معضلات جدی بافت های فرسوده شهری ،افزایش جرایم شهری در این بافت ها است. احساس ناامنی در جامعه باعث میشود که افراد از حوزه عمومی کناره گیری کرده و فعالیتهای خود را در انزوا ادامه دهند و در درازمدت اثرات نامطلوبی بر کیفیت زندگی ، بهره وری اقتصادی و اجتماعی افراد خواهد داشت. زنان نیمی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص می دهند و به عنوان مهم ترین گروه های اجتماعی،که دارای نقش کلیدی در خانواده و تربیت نسل آینده هستند ،می باشند. یکی از عواملی که مانع حضور موثر و فعالانه زنان می باشد موضوع امنیت به ویژه در بافت های فرسوده است . برهمین اساس ضروری است تا به مسائل زنان به عنوان سرمایه های اجتماعی و انسانی پرداخته شود. پژوهش حاضر به دنبال کشف عوامل اصلی موثر در امنیت زنان بافت فرسوده محلات شهری و سپس تحلیل تأثیر و میزان تأثیر هز یک از عوامل بر امنیت زنان بافت فرسوده محله طرشت می باشد . روش تحقیق پژوهش توصیفی – تحلیلی است و برای کشف عوامل اصلی از تحلیل عامل اکتشافی و نرم افزار Spss ؛ و سپس برای تحلیل میزان تأثیر هر کدام از عوامل کشف شده از نرم افزار Smart pls بهره گرفته شد . در نهایت یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل کالبدی ، نظارتی و اجتماعی به ترتیب بیشترین تأتیر را در زمینه ارتقای امنیت زنان در بافت فرسوده محله طرشت دارا می باشند ، نکته ی حائز اهمیتی که در یافته ها به چشم می خورد جای گیری عامل نظارتی در رتبه دوم و بالاتر از عامل اجتماعی می باشد که خود دلالت بر اهمیت این عامل در بین زنان محله طرشت دارد .

کلیدواژه‌ها