سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش جهان اصفهان با تأکید بر امنیت پایدار شهری

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد

3 دانشجوی دکتری

4 دکتری

10.22034/jsc.2019.187838.1023

چکیده

هدف پژوهش حاضر، سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش جهان اصفهان با تآکید بر امنیت پایدار شهری می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل عابرین پیاده و شهروندان حاضر در میدان نقش جهان و متخصصین می باشند که 100 نفر از عابرین پیاده در طول یک هفته، همچنین با استفاده از تکنیک دلفی دو مرحله ای، به طور تصادفی25 نفر از متخصصین به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. روایی پرسش نامه محقق ساخته، توسط متخصصان حوزۀ تخصصی و خبرگان تأیید شده و پایایی داده ها به وسیلۀ آزمون آلفای کرونباخ 794/0 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تی تک نمونه ای همچنین جهت اولویت بندی معیارها از تکنیک SWARA و BWM استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش جهان اصفهان نشان می دهد بین حد مبنا (3) و مقدار (38/3) اختلاف معناداری (000/=sig) وجود دارد. نتایج تکنیک SWARA حاکی از آن است که شاخص اجتماعی با وزن 339/0 در رتبه اول، شاخص سرزندگی با وزن 271/0 در رتبه دوم، شاخص امنیت با وزن 217/0 در رتبه سوم و شاخص کالبدی با وزن 174/0 در رتبه چهارم قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل BWM نشان می دهد شاخص اجتماعی با ارزش 251/0 در رتبه اول، شاخص سرزندگی با ارزش 250/0 در رتبه دوم، شاخص امنیت با ارزش 249/0 در رتبه سوم و شاخص کالبدی با ارزش 248/0 در رتبه چهارم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها