تحلیل و شناسایی پیشران‌های کلیدی راهبرد توسعه شهری (CDS) در برنامه ریزی شهری: رویکردآینده‌پژوهی به مقوله شهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری/ دانشگاه تهران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jsc.2022.339279.1621

چکیده

طرح استراتژی توسعه شهری، رویکردی راهبردی است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه با استقبال مواجه شده است. فرایند راهبرد توسعه شهر (CDS) به عنوان یک نظریه رویه ای محتوایی و به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال 1999 با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد حکمرانی خوب شهری مطرح گردید. راهبرد توسعه شهر رویکردی نسبتاً جدید در مدیریت شهرها است که برپایه دو پیش‌فرض مهم بنا شده است، تمرکززدایی از فعالیت‌ها و افزایش سهم مشارکت‌های مردمی و به‌کارگیری فعالانه سازمان‌های غیردولتی اعم از صنفی و تخصصی در تمام تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسائل شهری. راهبرد توسعه شهری فرآیند تهیه چشم‌انداز بلندمدت از آینده شهر است که بر اساس آن برنامه‌های اجرایی تهیه می-شود همچنین با توجه به اینکه جمعیت امروز بشر در حال افزایش است و در استفاده از منابع طبیعی و بکار گیری امکانات اقتصادی فیزیکی اجتماعی و... برای ارتقاء سطح زندگی بشر نیاز به تدوین برنامه ریزی شهری است. از الزامات تدوین برنامه ریزی شهری اینکه امروزه شهرها پیوسته در حال تغییر هستند و با خود کمبودها مسائل و محدودیت هایی به همراه دارند و رفع این نیازها و مشکلات هدف اصلی برنامه ریزی شهری می باشد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی متغیرهای موثر بر طرح راهبرد توسعه شهری در برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. در این راستا از تحلیل میک مک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد رقابت‌پذیری شهری، برندسازی شهری، اثربخشی دولت، دسترسی به خدمات عمومی و برنامه ریزی استراتژیک بیشترین میزان تاثیرگذاری بر فرایند راهبرد توسعه شهر را خواهند داشت که باید مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها