نقش مشارکت اجتماعی در بهبود عملکرد مدیریت بحران فضای شهری مطالعه موردی: شهر رباط کریم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مسائل شهری است. قبل از تعقیب هر گونه اهداف بلند، نقش مشارکت اجتماعی برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر مدیریت بحران ضروری است. مدیریت بحران موثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام‌مند مبتنی بر مشارکت اجتماعی،‌ حساسیت مدیریتی و یک درک خوب از اهمیت مدیریت بحران از سوی ساکنین است. مسئله پژوهش حاضر بررسی نقش مشارکت اجتماعی در بهبود عملکرد مدیریت بحران شهری در شهررباط کریم است. در این راستا پس از بررسی مباحث نظری در حوزه مشارکت اجتماعی و با تکیه بر مباحث مدیریت بحران شاخص‌های تاثیرگذار بر مشارکت اجتماعی شناسایی شدند. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری شهروندان شهر رباط کریم می باشند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی 383 نفر با روش کوکران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی مشارکت اجتماعی و مدیریت بحران با ضریب 783/0 معنادار می باشد و با استفاده از آزمون رگرسیون خطی نقش مشارکت اجتماعی با 765/0 درصد در بهبود عملکرد مدیریت بحران مثبت ارزیابی شده است. در واقع می‌توان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل (مشارکت اجتماعی) به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد. بنابراین در نظام مدیریت بحران شهر رباط کریم، اساسی‌ترین مولفه، افزایش مشارکت اجتماعی است

کلیدواژه‌ها