بررسی تأثیر مؤلفه‌های محیطی بر استقبال شهروندان از پیاده‌راه‌های سلامت‌محور شهری نمونه موردی: پیاده‌راه سلامت شیراز

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.22034/jsc.2020.201553.1122

چکیده

کاهش فعالیت بدنی و عوارض ناشی از آن، از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر متخصصان حوزه سلامت را به خود مشغول کرده است. یکی از جنبه‌های مورد توجه در این موضوع، بررسی راهکارهای ارتقاء فعالیت‌های سلامت‌محور در کمترین زمان و با حداقل هزینه ممکن، حین زندگی روزمره است. «پیاده‌راه‌های سلامت‌محور» مسیرهای جذاب شهری هستند که ضمن برقراری یک «اتصال فعال» میان مقاصد روزانه شهری، امکان فعالیت بدنی و ورزش را به طور رایگان در فضاهای باز و عمومی برای مردم فراهم می‌آورند. توسعه این‌گونه فضاها، علاوه بر جنبه «کارکردی» و «زیست‌محیطی» آن، به ارتقاء سلامت عمومی ساکنان شهر، کمک قابل توجهی می‌کند.
هدف از این مقاله، بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر استقبال مردم از پیاده‌راه‌های سلامت‌محور شهری است. این مقاله، به لحاظ هدف، کاربردی بوده، رویکرد آن، تحلیلی – تفسیری است و از راهبرد کمّی و ابزار «پرسشنامه» به منظور جمع‌آوری داده‌ها و از آزمون «رگرسیون خطی» به منظور تحلیل آن‌ها استفاده نموده است. به این منظور ضمن انتخاب «پیاده‌راه سلامت شیراز» به عنوان نمونه موردی، پس از مرور ادبیات، شاخص‌های محیطی مؤثر بر ارتقاء کیفی پیاده‌راه‌های سلامت‌محور شهری استخراج گردیده و در چهار دسته؛ عملکردی، زیست‌محیطی، کالبدی- زیباشناسانه و اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند. سپس به کمک تدوین پرسشنامه‌ای در 21 گویه، تأثیر شاخص‌های محیطی مورد نظر به عنوان متغیرهای مستقل بر استقبال از این دسته فضاها توسط 380 نفر از استفاده‌کنندگان از پیاده‌راه مورد نظر، ارزیابی گردید.. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها به کمک آزمون رگرسیون خطی چندگانه، نشان می‌دهد «ایمنی»، «همه‌شمولی» و «کیفیت‌های بصری» بیشترین تأثیر را بر استقبال شهروندان از پیاده‌راه‌های سلامت‌محور شهری داراست.

کلیدواژه‌ها