اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابوالفضل مشکینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/meshkini
abolfazl.mshkinigmail.com
0000-0002-3071-275X

h-index: 11  

سردبیر

دکتر اصغر نظریان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

as_nazarianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عیسی ابراهیم زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
iazhgep.usb.ac.ir
05431136790
0000-0002-9953-1295

h-index: 10  

دکتر سیمین تولایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

khu.ac.ir/cv/198/fa
tavallaitmu.ac.ir
0000-0003-0237-8077

دکتر حسین حاتمی نژاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hataminejad
hataminejadut.ac.ir
0000-0002-6896-7141

h-index: 12  

دکتر مجتبی رفیعیان

دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/rafiei_m
rafiei_mmodares.ac.ir
0000-0001-7371-7617

h-index: 15  

دکتر محمد حسین سرائی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/saraei
msaraeiyazd.ac.ir
0000-0003-3449-3969

h-index: 10  

دکتر مسعود صفایی پور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

lite.scu.ac.ir/~safaee.p
safaee_pscu.ac.ir
0000-0003-4330-7865

h-index: 3  

دکتر صدیقه لطفی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

scimet.umz.ac.ir/Sedigheh_Lotfi
s.lotfiumz.ac.ir
0000-0001-6467-0642

h-index: 13  

دکتر علی موحد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

khu.ac.ir/cv/182/fa
movahedkhu.ac.ir
0000-0001-8500-8340

h-index: 6  

دکتر جعفر میرکتولی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان

gu.ac.ir/faculty/j_miralikatouli
g_katuoliyahoo.com
0000-0003-2469-4054

h-index: 5  

دکتر حمیدرضا وارثی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

geo.ui.ac.ir/h.varesi
h.varesigeo.ui.ac.ir
0000-0001-5768-6179

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

روژان کمال محمد امین

معماری و برنامه ریزی شهری گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه پلی تکنیک سلیمانی در کردستان، اقلیم کردستان، عراق

www.dch.spu.edu.iq/members
rozhen.mohammedspu.edu.iq
0000-0001-8931-8645

h-index: 5  

وحید قاسمی

گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه اروپایی لیسبون پرتغال

www.europeia.pt/en/
v.ghasemioutlook.com
0000-0002-2149-9141

h-index: 6  

هوشمند علیزاده

برنامه ریزی و طراحی شهری دانشیار موسسه تحقیقات شهری و منطقه ای آکادمی علوم اتریش

www.oeaw.ac.at/en/isr/team/rg-urban-transformation/hooshmand-alizadeh
hooshmand.alizadehoeaw.ac.at
0000-0001-6441-8797

h-index: 8  

ایوب شریفی

شهرسازی و تغییرات آب و هوایی دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه هیروشیما، ژاپن

seeds.office.hiroshima-u.ac.jp/profile/en.a63149f0ebc98d0e520e17560c007669.html
sharifihiroshima-u.ac.jp
0000-0002-8983-8613

h-index: 49  

مدیر داخلی

محمد ویسیان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=OrhsJ9EAAAAJ
mwaysianymail.com
0000-0002-8097-4985

h-index: 2  

کارشناس نشریه

زهرا تردست

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ztrdst52gmail.com

ویراستار انگلیسی

پریسا بیکی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

pbeiki917gmail.com