دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-150 

مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

ویژگی‌ها و عناصر فضاهای باز شهری به‌منظور جلب اعتماد مطالعه موردی: محله یوسف‌آباد شهر تهران

صفحه 37-21

10.22034/jsc.2021.255162.1341

حسنی السادات شمس دولت آبادی؛ کیانا اعتمادی؛ طاها ربانی؛ مائده پورفتح اله


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیلی بر آینده سیستم‌های حمل و نقل عمومی در چارچوب پایداری زیست محیطی (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

10.22034/jsc.2021.315992.1579

تهمینه علیزاده؛ جلال عظیمی آملی؛ صدرالدین متولی؛ رحیم سرور


علمی - پژوهشی

پهنه بندی و تحلیل فضایی فقر شهری (مورد مطالعه: شهر همدان)

10.22034/jsc.2021.240978.1281

عامر نیک پور؛ محمد سلیمانی؛ بهناز محمدیاری


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تدوین شاخص های مؤثر شهر هوشمند در توسعۀ میان‏افزای منطقۀ 8 تبریز

10.22034/jsc.2022.202613.1133

آرزو شفاعتی؛ رضا ولی زاده؛ اکبر رحیمی؛ علی پناهی


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن 1401، صفحه 1-150 آبان 1401، صفحه 1-150 مرداد 1401 اردیبهشت 1401، صفحه 1-150