دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مرداد 1401 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیلی بر تاثیرات متقابل الگوهای پیکره بندی فضا و هسته های شهری در کلانشهر تهران

صفحه 1-19

10.22034/jsc.2022.226121.1227

حسن آهار؛ احمد زنگانه؛ علی خاکساری؛ تاج الدین کرمی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

سنجش کیفیت زندگی در بعد ذهنی و اثرات آن بر مشارکت اجتماعی پایدار در شهر تبریز

10.22034/jsc.2021.292525.1498

میر کریم موسوی؛ علیرضا سلطانی؛ بشیر بیگ بابایی


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن 1401، صفحه 1-150 آبان 1401، صفحه 1-150 مرداد 1401 اردیبهشت 1401، صفحه 1-150