ارزیابی میزان اثربخشی راهبردهای مجموعه مدیریت شهری جهت مقابله با بحران شیوع کرونا (مطالعه موردی شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.22034/jsc.2022.290034.1489

چکیده

با پیشرفت‌های شگرف در حوزه بهداشت و سلامتی در دهه‌های اخیر تصور نمی‌شد که در قرن 21 شیوع ویروس کرونا از لحاظ اندازه و گسترش بتواند شهرهای جهان را با چنین بحرانی مواجه سازد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان اثربخشی راهبردهای مجموعه مدیریت شهری شهر رشت در مقابله با ویروس کرونا انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر کمی است و جمع آوری اطلاعات از طریق پیمایشی و اسنادی صورت پذیرفته است. با مطالعات مبانی نظری و پیشینه تحقیق، 8 معیار و 53 شاخص شامل نقش شهرداری‌ها، نقش شهروندان، مدیریتی و اجرایی، درمانی - مراقبتی، نظافتی - بهداشتی، اقتصادی، آموزشی - فرهنگی، حمل و نقل و فضای عمومی استخراج شد. تعداد 391 پرسش‌نامه به صورت آنلاین میان ساکنین شهر رشت توزیع گردید. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه‌ای و فریدمن در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. سپس با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS3 به مدل سازی و تحلیل پژوهش پرداخته شده است. ضریب مسیر منتهی به معیار پنهان "نظافتی - بهداشتی" قوی‌ترین تأثیر را دارا می‌باشد (949/0). این بدین معنی می‌باشد که معیار نظافتی – بهداشتی تاثیری قوی بر اثربخشی میزان راهبردهای مجموعه مدیریت شهری دارد. معیارهای اقتصادی و درمانی - مراقبتی به ترتیب با ضرایب مسیر 916/0 و 910/0 دارای قوی‌ترین تأثیر می‌باشند. این سه معیار و شاخص‌های ذیل آن‌ها توسط شهروندان شهر رشت به عنوان معیارهای مهم تعیین شده‌اند. ضدعفونی کردن ساختمان‌های پر ازدحام اداری و عمومی، مناسب سازی فروشگاه‌ها و میادین میوه و تره بار (ایجاد نظم فضایی و ...)، تعبیه مکان‌هایی برای شست و شوی دست‌ها و ... از جمله کارهایی است که در این دوران می‌توان انجام داد و مجموعه مدیریت شهری باید تمرکز خود را بر این موضوعات عطف نماید و بعد از این مسئله به اقتصاد و معیشت مردم بپردازد.

کلیدواژه‌ها