لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.
تبیین الگوی مطلوب شهر خلاق برای کلان‌شهر تهران

دوره 1، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 123-137

10.22034/jsc.2019.91946

سعید زنگنه شهرکی؛ باقر فتوحی مهربانی


تدوین شاخص‌های مؤثر شهر هوشمند در توسعه میان افزای منطقه 8 تبریز

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 125-144

10.22034/jsc.2022.202613.1133

آرزو شفاعتی؛ رضا ولی زاده؛ اکبر رحیمی؛ علی پناهی


ارزیابی آسیب‌پذیری کالبدی شهر بجنورد در مقابل زلزله با رویکرد توسعه پایدار شهری

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 149-163

10.22034/jsc.2020.249936.1318

علی غلامزاده دوآب؛ سعید کامیابی؛ زینب کرکه آبادی


تحلیل بازآفرینی شهری با تأکید بر بعد کالبدی مطالعه موردی: شهر بجنورد

دوره 3، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 93-104

10.22034/jsc.2020.223060.1220

میثم ارزمانی؛ مهدی وطن پرست؛ محمد معتمدی


سنجش عدالت توزیعی پارک‌های شهری بر اساس میزان خدمات‌دهی به شهروندان مطالعه موردی: منطقه ۱ تهران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 111-127

10.22034/jsc.2022.303457.1541

امیر محمد صالح آبادی؛ سید هادی قدوسی فر؛ علی محمد پور


ارزیابی موانع مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری مطالعه موردی: شهر شیراز

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 115-128

10.22034/jsc.2020.210973.1162

احمدرضا نقیب زاده؛ علی شمس الدینی؛ علی سلطانی


تبیین دل‌بستگی به مکان در فضاهای سبز شهری مطالعه مورد: فضاهای سبز شهر رفسنجان

دوره 4، شماره 3، آبان 1400، صفحه 115-130

10.22034/jsc.2021.280204.1444

,وحیده نوری اکبرآبادی؛ افسون مهدوی؛ فاطمه محمد نیا قرائی


ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی هوشمند شهری در شهر تهران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 177-192

10.22034/jsc.2022.297019.1513

محمدرضا شامی؛ وحید بیگدلی راد؛ مریم معینی فر