کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی هوشمند
ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی هوشمند شهری در شهر تهران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 177-192

10.22034/jsc.2022.297019.1513

محمدرضا شامی؛ وحید بیگدلی راد؛ مریم معینی فر