کلیدواژه‌ها = پیکره بندی فضایی
تحلیلی بر تاثیرات متقابل الگوهای پیکره بندی فضا و هسته های شهری در کلانشهر تهران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-19

10.22034/jsc.2022.226121.1227

حسن آهار؛ احمد زنگانه؛ علی خاکساری؛ تاج الدین کرمی