کلیدواژه‌ها = شهر اسلامی
تبیین معیارهای سنجش امنیت شهری در مکتب متعالیه اسلام

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 17-30

10.22034/jsc.2021.275948.1428

امیر حسین الهامی؛ کاظم برهانی؛ محمد امین پورطاهری