کلیدواژه‌ها = شهر هوشمند
ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی هوشمند شهری در شهر تهران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 177-192

10.22034/jsc.2022.297019.1513

محمدرضا شامی؛ وحید بیگدلی راد؛ مریم معینی فر


تدوین شاخص های مؤثر شهر هوشمند در توسعۀ میان‏افزای منطقۀ 8 تبریز

دوره 5، شماره 3، آبان 1401

10.22034/jsc.2022.202613.1133

آرزو شفاعتی؛ رضا ولی زاده؛ اکبر رحیمی؛ علی پناهی


واکاوی چالش‌های پیش روی تحقق‌پذیری شهر هوشمند مطالعه موردی: شهر مشهد

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 45-58

10.22034/jsc.2022.311642.1578

لاله توانایی مروی؛ مصطفی بهزادفر؛ سید مجید مفیدی شمیرانی