کلیدواژه‌ها = اسکان غیررسمی
شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر اسکان غیررسمی در شهر بجنورد

دوره 5، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 57-74

10.22034/jsc.2021.281532.1456

محمودرضا ایمان پور؛ علی شمس الدینی؛ رحیم سرور


پایش و اولویت‌بندی مؤلفه‌های تاب‌آوری در بافت‌های اسکان غیررسمی مطالعه موردی: محله سهرابیه کرج

دوره 3، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 77-99

10.22034/jsc.2020.188858.1033

حسین حاتمی نژاد؛ اصغر حیدری؛ اسماعیل نجفی؛ بنت الهدا ایزدی