کلیدواژه‌ها = بازیافت
ارزیابی محله پایدار شهری با ساختمان‌های صفر انرژی در محله ولی‌عصر تبریز

دوره 4، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 91-106

10.22034/jsc.2021.259714.1364

علیرضا اصغری؛ حسن ابراهیمی اصل؛ آیدا ملکی گاوگانی؛ حسن ستاری ساربانقلی