نویسنده = ,وحیده نوری اکبرآبادی
تبیین دل‌بستگی به مکان در فضاهای سبز شهری مطالعه مورد: فضاهای سبز شهر رفسنجان

دوره 4، شماره 3، آبان 1400، صفحه 115-130

10.22034/jsc.2021.280204.1444

,وحیده نوری اکبرآبادی؛ افسون مهدوی؛ فاطمه محمد نیا قرائی