نویسنده = محمد امین پورطاهری
تبیین جایگاه پراکسیس در مطالعات امنیت شهری

دوره 6، شماره 3، آبان 1402، صفحه 117-130

10.22034/jsc.2022.346695.1635

سید یحیی صفوی؛ امیر حسین الهامی؛ محمد امین پورطاهری


تبیین معیارهای سنجش امنیت شهری در مکتب متعالیه اسلام

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 17-30

10.22034/jsc.2021.275948.1428

امیر حسین الهامی؛ کاظم برهانی؛ محمد امین پورطاهری