نویسنده = علی غلامزاده دوآب
ارزیابی آسیب‌پذیری کالبدی شهر بجنورد در مقابل زلزله با رویکرد توسعه پایدار شهری

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 149-163

10.22034/jsc.2020.249936.1318

علی غلامزاده دوآب؛ سعید کامیابی؛ زینب کرکه آبادی