نویسنده = معصومه کاظمی
آینده نگاری مسئله‌ی آب در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 53-71

10.22034/jsc.2021.236478.1265

محسن طاهری دمنه؛ معصومه کاظمی؛ خسرو صفری غریبوند