نویسنده = حمید صابری
تحلیل شاخص‌های فقر شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی مطالعه موردی منطقه 14 شهر اصفهان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 57-74

10.22034/jsc.2021.239143.1278

مهرداد محلوجی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ صفر قائد رحمتی


ارزیابی تاب‌آوری و مؤلفه‌های آن در برابر مخاطرات طبیعی مطالعه موردی : شهر ایلام

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 105-123

10.22034/jsc.2020.197791.1099

اعظم نصراللهی نیا؛ مهدی مومنی؛ حمید صابری؛ فرشته احمدی


تبیین اثرات عوامل فرهنگی- اجتماعی بر دستیابی به الگوی شهر سالم مطالعه موردی: شهر بهبهان

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-16

10.22034/jsc.2020.197267.1092

الهه کنارکوهی؛ مهری اذانی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری