نویسنده = حمید صابری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تاب آوری و مولفه های آن در برابر مخاطرات طبیعی نمونه موردی : شهر ایلام

دوره 4، شماره 1، بهار 1400

10.22034/jsc.2020.197791.1099

مهدی مومنی؛ اعظم نصراللهی نیا؛ حمید صابری؛ فرشته احمدی


2. تبیین اثرات عوامل فرهنگی- اجتماعی بر دستیابی به الگوی شهر سالم مطالعه موردی: شهر بهبهان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-16

10.22034/jsc.2020.197267.1092

الهه کنارکوهی؛ مهری اذانی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری