نویسنده = کیومرث ایراندوست
حق به شهر در سکونتگاه‌های خودانگیخته مطالعه موردی: شهر سنندج، ناحیه منفصل شهری نایسر

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 55-69

10.22034/jsc.2020.190550.1045

امیر شریفی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ زهره فنی؛ کیومرث ایراندوست