نویسنده = علی شمس الدینی
شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر اسکان غیررسمی در شهر بجنورد

دوره 5، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 57-74

10.22034/jsc.2021.281532.1456

محمودرضا ایمان پور؛ علی شمس الدینی؛ رحیم سرور


ارزیابی موانع مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری مطالعه موردی: شهر شیراز

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 115-128

10.22034/jsc.2020.210973.1162

احمدرضا نقیب زاده؛ علی شمس الدینی؛ علی سلطانی